آدرس: آذربایجان شرقی، بناب، خیابان باهنر، برج بلور

تلفن تماس: ۰۴۱۳۷۷۳۶۷۵۴

شماره همراه: ۰۹۱۴۱۷۶۱۵۸۹

فکس: ۰۴۱۳۷۷۳۸۱۵۶

ایمیل: info@aysutrade.ir